• اداره نرم افزار

اداره نرم افزار و داده اداره نرم افزار و داده
زهرا نعیمی
رئیس اداره نرم افزار و داده
مرتضی آذرخش
کارشناس مسئول نرم افزار(وب سایت و پست الکترونیکی)
خانم دادگر
کارشناس رسانه های الکترونیکی(مسئول سایت مرکز)
آزاده یوسفی
کارشناس تحلیل گر سیستم