• مشاوران مرکز

مشاوران مرکز مشاوره

 

روز

مشاوره

شنبه

خانم دکتر یحیایی 8 تا 15

خانم تقی نسب 8 تا 15

 

یکشنبه

آقای دکتر محمدی 8 تا 15

خانم ساسانی نژاد 8 تا 15

خانم سعیدیان 8 تا 12

دوشنبه

خانم امیرپور 9 تا 15

خانم کشاورز 8 تا 14

خانم تقی نسب 8 تا 15

سه شنبه

خانم سرافراز 8 تا 15

خانم ساسانی نژاد 8 تا 15

 

چهارشنبه

آقای مردی 9 تا 14

آقای دکتر ناصری 8 تا 15

آقای دکتر اکبری  8 تا 13