• مشاوران خوابگاه

مشاوران خوابگاه

 

نام خوابگاه

نام مشاور

روز حضور

ساعت

شهید همت

آقای راجعیان

شنبه / چهارشنبه

17 الی 22

شهید همت

آقای طالعی

شنبه/دوشنبه/چهارشنبه

17 الی 21

شهید معینیان

خانم میرزایی

یکشنبه/سه شنبه

17  الی 22

شهید معینیان

خانم رحیم زاده

چهارشنبه

16 الی 21

شهید سلامت

خانم عسلی

شنبه /یکشنبه

30/16 الی 30/21

شهید سلامت

خانم عسگری

یکشنبه/پنجشنبه

17 الی 21

شهید سلامت

خانم کیانی نژاد

دوشنبه

16 الی 21

شهید عضدی

خانم فصاحتی

یکشنبه/سه شنبه/پنجشنبه

17 الی 21

شهید رحیمی

خانم مرادی

یکشنبه

16 الی 21

شهید رحیمی

خانم سرایی

چهارشنبه

16 الی 21

شهید گلعذاری

آقای گنجه

یکشنبه/ سه شنبه

17 الی 22

شهید مطهری

آقای گنجه

چهارشنبه

16 الی 22