• مشاوران دانشکده

مشاوران دانشکده

نام مشاور

دانشکده

روز حضور

ساعت

خانم خباز

اقتصاد

یکشنبه/ سه شنبه

8 تا 14

خانم سرایی

علوم اجتماعی

سه شنبه

30/8 تا 30/14

خانم کیانی نژاد

ادبیات

دوشنبه

8 تا 16