• آرشیو اخبار مشاوره


برگزاری کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها در سال تحصیلی 1395

ردیف

خانه دانشجویی

موضوع

تاریخ

مدرس

تعداد شرکت کنندگان

1

شهید همت

کارگاه تربیت مربی پیشگیری از ایدز(جلسه اول)

25/1/95

آقای راجعیان

15 نفر

2

شهید همت

کارگاه تربیت مربی پیشگیری از ایدز (جلسه دوم)

29/1/95

آقای راجعیان

15 نفر

3

شهید همت

کارگاه تربیت مربی پیشگیری از ایدز(جلسه سوم)

30/1/95

آقای راجعیان

15 نفر

4

شهید همت

آموزش مربیگری پیش گیری از اعتیاد (جلسه اول)

10/2/95

دکتر ناصری

15 نفر

5

شهید همت

آموزش مربیگری پیش گیری از اعتیاد(جلسه دوم )

11/2/95

دکتر ناصری

15 نفر

6

شهید همت

آموزش مربیگری پیش گیری از اعتیاد(جلسه سوم)

12/2/95

دکتر ناصری

15 نفر

7

شهید همت

کار گاه آموزشی مهارت های ارتباطی

14/2/95

دکتر محمدی

20 نفر

8

شهید مطهری

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی

15/2/95

دکتر محمدی

35 نفر

9

شهید سلامت

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات توزیع منابع علمی ویژه دانشجویان ارشد

6/2/95

خانم تقی زاده

40 نفر

10

شهید عضدی

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات توزیع منابع علمی ویژه دانشجویان ارشد

8/2/95

خانم تقی زاده

15 نفر

11

شهید معینیان

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات توزیع منابع علمی ویژه دانشجویان ارشد

14/2/95

خانم تقی زاده

19 نفر

12

شهید عضدی و شهید سلامت

اردوی کوهنوردی(تفریحی آموزشی)

9/2/95

با همراهی مشاوران خانم فصاحتی و خانم عسگری

25 نفر

13

شهید عضدی

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

14/2/95

خانم فصاحتی

18 نفر

14

شهید عضدی

مراسم" هوای تازه "(به همراه جشن مولودی ، اجرای مسابقه استند آپ کمدی، مسابقه پیام مشاوره و مسابقه ویژه گی های بهترین هم اتاقی )

20/2/95

-

70 نفر

15

شهید سلامت

مراسم" هوای تازه "(به همراه جشن مولودی ، اجرای مسابقه استند آپ کمدی، مسابقه پیام مشاوروو مسابقه ویژه گی های بهترین هم اتاقی )

18/2/95

-

200 نفر

16

شهید گلعذاری

کارگاه آموزشی مهارت های هوش هیجانی

21/2/95

دکتر ناصری

35 نفر

17

شهید گلعذاری

برگزاری مسابقه پیام مشاور

24/2/95

اجرا شد

-

18

شهید همت

کارگاه آموزشی پیش از ازدواج

21/2/95

دکتر محمدی

37               نفر

19

شهید معینیان

اردوی تفریحی آموزشی به همراه بازدید از کاخ سعد آباد

20/2/95

خانم میرزایی

13 نفر

20

شهید سلامت

کارگاه آموزشی آگاهی ،عشق و انتخاب

19/2/95

خانم دکترفرزام

24 نفر

21

شهید سلامت

کارگاه آموزشی اضطراب(جلسه اول)

12/2/95

خانم کیانی نژاد

10 نفر

22

شهید سلامت

کارگاه آموزشی اضطراب (جلسه دوم)

16/2/95

خانم کیانی نژاد

20 نفر

23

شهید معینیان

اردوی تفریحی (بازدید از باغ ایرانی

29/1/95

خانم میرزایی

30 نفر

24

شهید معینیان

کارگاه آموزشی کنترل خشم(جلسه اول)

24/2/95

خانم میرزایی

11 نفر

25

شهید معینیان

کارگاه آموزشی کنترل خشم (جلسه دوم)

29/2/95

خانم میرزایی

11 نفر

26

شهید معینیان

کارگاه آموزشی باورهای غیر منطقی

31/1/95

خانم میرزایی

8 نفر

27

شهید معینیان

کارگاه آموزشی خطاهای شناختی

5/2/95

خانم میرزایی

10 نفر

28

شهید معینیان

کارگاه آموزشی خودآگاهی (جلسه اول)

7/2/95

خانم میرزایی

10 نفر

29

شهید معینیان

کارگاه آموزشی خودآگاهی (جلسه دوم)

12/2/95

خانم میرزایی

10 نفر

30

شهید معینیان

آشنایی با مهارت های شغل یابی و دعوت از دانشجوی موفق در کار

19/2/95

خانم میرزایی

8 نفر

31

شهید مطهری

برگزاری مسابقه پیام مشاورو مسابقه ویژه گی هم اتاقی برتر

25/2/95

اجرا شد

-

32

شهید مطهری

کارگاه آموزشی ابراز وجود

26/2/95

دکتر ناصری

-

33

شهید معینیان

برگزاری مسابقه های پیام مشاور،ویژه گی های هم اتاقی برتر، عکاسی و خاطره نویسی

24/2/95

اجرا شد

-

35

شهید همت

راه اندازی غرفه مشاوره به همراه توزیع پیام های مشاوره و فصلنامه ذهن زیبا برگزاری مسابقه پیام مشاوره و ویژه گی های هم اتاقی برتر

22/2/95

اجرا شد

-

36

شهید ورامینی

برگزاری مسابقه پیام مشاوره و ویژه گی های هم اتاقی برتر

23/2/95

اجرا شد

-

تاریخ درج خبر: يکشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٥  -  ساعت درج خبر: ١٣:٣٠  -  شماره خبر: ١٧٦٣  -  تعداد بازدید: 1755


خروج