مشاوران مرکز

مشاوران مرکز مشاوره

روز

مشاوره و درمان

شنبه

-

خانم کشاورز

8 تا 12

خانم آزادی

8 تا 15

خانم اصولی

8 تا 15

خانم پاک نژاد

8 تا 13

آقای تقی پور

8 تا 13

 

خانم شاهی

8 تا 15 

یکشنبه

خانم فراهانی

8 تا 15

خانم اصولی

8 تا 15

خانم آزادی

8 تا 15

خانم شجاعی

8 تا 15

آقای دکتر معینی

12 تا 15

خانم ساسانی نژاد

8 تا 15

-

دوشنبه

خانم امیرپور

8 تا 15

آقای علیمرادی

8 تا 12

خانم آزادی

8 تا 15

آقای دکتر محمدی

8:30 تا 12:30

آقای دکتر معینی

12 تا 15

خانم معاضدی

8 تا 15

آقای دکتر  گنجه

8:30 تا 15

سه شنبه

آقای دکتر گنجه

8 تا 15

آقای جواهری

8 تا 15

خانم آزادی

8 تا 15

خانم مکارم

8 تا 15

آقای گودرزی

8 تا 12

آقای دکتر حسینی فیاض
12 تا 16

خانم یحیایی

8 تا 15

چهارشنبه

خانم سرافراز
8 تا 15

آقای حاجی زاده

8 تا 15

خانم آزادی

8 تا 15

خانم کرمانی

8 تا 12

خانم شاهی

8 تا 15

-

-