مشاوران خوابگاه

نام خوابگاه

نام مشاور

روز حضور

ساعت

 

شهید همت

آقای طالعی

یکشنبه/سه شنبه

17/30 الی 22/30

 

شهید معینیان

خانم خباز

سه شنبه

16  الی 21

 

شهید سلامت

خانم طالبی

چهارشنبه

16 الی 21

 

شهید سلامت

خانم سرایی

سه شنبه

16 الی 21

 

شهید سلامت

خانم کیانی نژاد

دوشنبه

16 الی 21

 

شهید عضدی

خانم فصاحتی

یکشنبه/سه شنبه

16 الی 21

 

شهید رحیمی

خانم عسگری

سه شنبه

16 الی 21

 

شهید رحیمی

خانم سرایی

شنبه

16 الی 21

 

شهید گلعذاری

آقای گنجه

یکشنبه/ سه شنبه

18 الی 22

 

شهید مطهری

آقای نیکوئی

یکشنبه/پنجشنبه

18 الی 22

 
ولیعصر خانم آهنگی پنجشنبه 9 الی 14