مشاوران دانشکده

مشاوران دانشکده

نام مشاور

دانشکده

روز حضور

ساعت

خانم خباز

اقتصاد

یکشنبه/ سه شنبه

8 تا 14

خانم سرایی

علوم اجتماعی

 شنبه

9 الی 15

خانم کیانی نژاد

ادبیات

دوشنبه/چهارشنبه

10 الی 16 و 11 الی 14