کمک هزینه ازدواج اعضای هیات علمی :

بر اساس ماده ۱۰۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی هزینه ای جهت ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار پرداخت می گردد.


مراحل درخواست :
-   ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان
-   ارائه اصل شناسنامه عضو شاغل یا بازنشسته و درصورت ازدواج فرزند، شناسنامه فرزند و عروس یا داماد
-   ارائه اصل کارت ملی عضو شاغل یا بازنشسته و درصورت ازدواج فرزند، کارت ملی فرزند و عروس یا داماد
-   ارائه اصل عقدنامه