کمک هزینه ازدواج اعضای غیر هیات علمی :

بر اساس ماده ۷۷ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی هزینه ای جهت ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار پرداخت می گردد.

مراحل درخواست :
-   ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان
-   ارائه اصل شناسنامه عضو شاغل یا بازنشسته و درصورت ازدواج فرزند، شناسنامه فرزند و عروس یا داماد
-   ارائه اصل کارت ملی عضو شاغل یا بازنشسته و درصورت ازدواج فرزند، کارت ملی فرزند و عروس یا داماد
-   ارائه اصل عقدنامه