کمک هزینه فوت اعضای هیات علمی :

بر اساس ماده ۱۰۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی هزینه ای جهت فوت فرد شاغل و یا هر یک از افراد تحت تکفل وی پرداخت می گردد.


مراحل درخواست :
-   ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان
-   ارائه اصل شناسنامه عضو شاغل یا بازنشسته و درصورت فوت افراد تحت تکفل، شناسنامه ایشان
-   ارائه اصل کارت ملی عضو شاغل یا بازنشسته و درصورت فوت افراد تحت تکفل، کارت ملی ایشان
-   ارائه گواهی فوت
-   ارائه برگه انحصار وراثت (درصورت فوت اعضای دانشگاه)