کمک هزینه مهد کودک :

 با عنایت به قانون بودجه سالیانه کل کشور، و باستناد ماده 67 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه و ماده 93 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه پرداخت کمک هزینه مهد کودک به یکی از کارکنان شاغل (خانم یا آقا) دارای فرزندان زیر شش سال تعلق می گیرد. در سال 1398 مبلغ کمک هزینه 1/100/000 ریال می باشد که دریافت این کمک هزینه با ارسال مدارک ذیل امکـان پذیر می باشد .
-  ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان
-  الصاق تصویر شناسنامه مادر یا پدر شاغل (تمام صفحات)
-  الصاق تصویر شناسنامه فرزند (تمام صفحات)