كارت تغذيه :

با عنایت به قانون بودجه سالیانه کل کشور و باستناد ماده 67 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه و ماده 93 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه پرداخت کمک هزینه غذا به اعضای هیات علمی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی تعلق می گیرد. در سال 1398 مبلغ فوق 1/606/000 ریال می باشد.
همکاران می توانند از طریق اتوماسیون اداری، درخواست دریافت کارت تغذیه را به اداره رفاه کارکنان ارسال نمایند.