کمک هزینه های سفر :

کمک هزینه های پرداختی شامل دو بخش می باشد:
الف) سفر های داخلی بجز استان تهران
ب) کلیه سفرهای خارجی
همکاران علمی و اداری شاغل می توانند پس از انجام سفر، مدارک خود را که منطبق با دستورالعمل سفر می باشد، از قبیل بلیط هواپیما به همراه کارت پرواز، بلیط قطار، بلیط اتوبوس در صورت خرید اینترنتی پرینت بلیط دارای مبلغ، ارائه شود، هزینه اقامت با ارائه صورتحساب هتل، هزینه غذا با ارائه فاکتور معتبر و ممهور رستوران، هزینه تور با صورتحساب معتبر و هزینه سوخت به اداره رفاه کارکنان ارسال نمایند. همچنین ارائه نامه درخواست از طریق اتوماسیون اداری الزامی می باشد.
اسناد سفر پس از بررسی و تطبیق آن با دستورالعمل اجرایی هیات رئیسه طی نامه ای به مدیریت امورمالی جهت پرداخت ارسال می گردد. با ارسال رونوشت نامه مربوطه از اداره رفاه کارکنان همکاران می توانند از روند انجام کار اطلاع یابند.
نکات:
- جهت اطلاع از میزان کمک هزینه های سفر سال 98 به اتوماسیون اداری، نامه با شماره پیگیری 2999173 مراجعه نمایید.
- همکاران محترم در طول سال حداکثر در سه نوبت می توانند مدارک سفر را ارسال و از مزایای آن بهره مند گردند.
- جهت اطلاع از باقیمانده کمک هزینه های سفر با کارشناس اداره رفاه کارکنان تماس حاصل نمایید.

دستورالعمل سفر سال1398