• اهداف و وظایف واحد مدیریت فنی طرح ها

اهداف، راهبردها و وظايف:

زمینه سازی و فراهم آوری فضای کالبدی و فیزیکی مناسب از لحاظ سرانه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، رفاهی، ورزشی و ... با رعایت معماری

ایرانی-اسلامی و با توجه به کرامت انسانی دانشگاهیان برای نیل به اهداف مقدس دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دورنما:

-ساماندهی طرح جامع دانشگاه و تجمیع کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی، اداری و... تابعه در پردیس شماره ۱و۲ دانشگاه

-ساماندهی کلیه خوابگاه های تابعه دانشگاه و رعایت سرانه های استاندارد با حفظ کرامت انسانی دانشجویان دانشگاه

-ساختار سازمانی کارشناس محور ومبتنی بر نظرات مشاوران متخصص

-انجام کلیه امور عمرانی از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران واجد الشرایط

ارزش ها:

-رعایت صداقت، دقت، نظم، سرعت عمل، حفظ منابع اجتماعی و حقوق دیگران در فعالیت های فنی – مهندسی حوزه معاونت عمرانی 

-رعایت و به کارگیری دانش روز و آخرین یافته های فنی ، همراه با ابتکار و نوآوری در طراحی و برنامه ریزی فعالیت های عمرانی

-رعایت و به کارگیری استانداردها ، ضوابط و مقررات حاکم برفعالیت های عمرانی 

-ایفای تعهد و مسئولیت پذیری در وظایف محوله در حیطه فعالیت های عمرانی

-پذیرش نقد و اظهار نظر منصفانه حوزه های مختلف دانشگاه در خصوص فعالیت های عمرانی و بهره گیری از آنها در برنامه ریزی ها و فعالیت های عمرانی