• معرفی رئیس اداره نظارت بر طرح هاي عمراني


رئيس اداره نظارت بر طرح هاي عمرانينام و نام خانوادگی: محمد مهدی منصوری دلیر


شماره تماس: ۴۴۷۳۷۶۶۰