• معرفی رئیس اداره تعمیر و نگهداری


رییس اداره تعمیر و نگهدارینام و نام خانوادگی: حسین صادقی


شماره تماس: ۴۴۷۳۷۶۰۰