• معرفی رئیس اداره تعمیر و نگهداری
.رئیس اداره تعمیر و نگهدارینام و نام خانوادگی: هاشم شفيع نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مکانیک ( تبدیل انرژی)

پست الکترونیکی:

شماره تماس: