• معرفی رئیس اداره تعمیر و نگهداری


رییس اداره تعمیر و نگهداری



نام و نام خانوادگی: حسین صادقی


شماره تماس: ۴۴۷۳۷۶۰۰