وظایف مدیریت امور اداری:

- ساماندهی و نظارت برکلیه امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی دانشگاه
-  نظارت بر انجام کلیه امور اداری و استخدامی کارکنان
- نظارت بر اجرای صحیح مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه
- مدیریت و نظارت بر تهيه، تدوين، بازنگري و اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانين مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي ضوابط اداري، رفاهي، پرسنلي
- كنترل و تاييد نهايي احكام صادره، گزارش كار ماهانه و ساير فرم ها و اسناد مرتبط با امور اداري، پرسنلی و رفاهی کارکنان
- نظارت بر انجام امور اداري، صدور احكام و محاسبه و استخراج اضافه کار، تأخیر، غیبت، مرخصی و مأموریت كاركنان
- تهیه وتدوین آئین نامه ها،بخشنامه ها ودستورالعمل های لازم اداری وابلاغ آنها به واحدهای مربوط
- نظارت بر کلیه امور خدمات عمومی و پشتیبانی
- نظارت بر انجام کلیه امور دبیرخانه مرکزی
- برنامه ریزی تایید و تخصیص بهینه منابع انسانی و زمینه سازی افزایش سطح کارایی و اثر بخشی عملکرد
- تصميم سازي و ارايه گزارشات تحليلي و مديريتي به مقامات مافوق در چارچوب وظايف محوله
- نظارت و ايجاد هماهنگي بين ادارات و بخش هاي تابعه
- انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در حدود مقررات موجود