دریافت سهم بیمه گر اول پرونده های پزشکی
همکاران علمی و اداری درصورت استفاده از معرفینامه بیمه تکمیلی جهت بستری، پس از ارسال پرونده های پزشکی از بیمه تکمیلی به دانشگاه با ارسال مدارک ذیل می توانند از سهم بیمه گر اول استفاده نمایند و یا درصورت پرداخت هزینه توسط شخص، می توان ابتدا سهم بیمه گر اول و پس از دریافت سهم بیمه گر اول، با دردست داشتن کپی مدارک بیمارستانی (کپی برابر اصل توسط بیمه گر پایه انجام می گیرد.) به نمایندگان بیمه تکمیلی مراجعه نمایند.
-    خدمات درمانی: کپی کارت ملی و کپی صفحه اول دفترچه بیمه درمانی ( دارای تاریخ اعتبار) سرپرست و تبعی (درصورتی که پرونده یکی از اعضای تحت تکفل باشد.)
-    تامین اجتماعی: مراجعه به بانک رفاه و تایید فرم اعلام شماره حساب سرپرست، کپی شناسنامه و کپی دفترچه بیمه درمانی ( دارای تاریخ اعتبار)  سرپرست و تبعی (درصورتی که پرونده یکی از اعضای تحت تکفل باشد.)
فرم تایید شماره حساب سرپرست

نکته مهم:
-    درصورت درج تجهیزات غیر بیمه ای در صورتحساب بیمارستان، باید نسخه اصلی صورت حساب غیربیمه ای و لیست آن از بیمارستان تحویل و پیوست پرونده گردد.