• بیمه
  • بیمه عمر و حوادث صندوق بازنشستگی کشوری

    بیمه عمر و حوادث صندوق بازنشستگی کشوری
این قرارداد به استناد تصویب نامه شماره 15467/ت  28916 هـ مورخ 18/02/1385 و تصمیم نامه شماره 43410/52078 مورخ 08/03/1389 هیات وزیران و تصویب نامه شماره 60259/ت 52739 هـ مورخ 21/05/1395 و همچنین دستورالعمل اجرائی منضم به بخشنامه شماره 100/186626 مورخ 16/11/1385 سازمان (وقت) مدیریت و برنامه ریزی کشور و شرایط عمومی بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت تنظیم و مبادله می گردد.
الف -  بیمه گر: صندوق  بازنشستگی کشوری (به نشانی : تهران خیابان فاطمی میدان جهاد شماره 61 )
ب -  بیمه گذار : دستگاه اجرایی فوق الذکر  به نمایندگی از سوی کارکنان شاغل و بازنشسته خود.
پ -  بیمه شدگان : کارکنان (اعم از رسمی ، ثابت ، پیمانی ، قراردادی ، موقت و عناوین مشابه آنها) و بازنشستگان دستگاه
تبصره 1 : بازنشستگان بالاي 70 سال سن و بازنشستگان قبل از سال 1367 با توجه به مفاد تصويب نامه فوق الذكر مشمول اين قرارداد بوده و دستگاه متبوع آنان مكلف است افراد مذكور را  تحت پوشش بيمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان دولت قرار دهد.
ت -  حادثه : پیشامد ناگهانی ، ناشی از یک عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده ، منجر به فوت یا نقص عضو یا اعضاء بدن وی شود .
ج- نقص عضو و از کار افتادگی جزئی و کلی دائم: عبارت است از قطع، یا از دست دادن توانایی کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و طبق تشخیص پزشک متخصص و تایید پزشک معتمد بیمه گر، وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
تبصره 2: افرادی که قبل از شروع قرارداد ، دارای نقص عضو بوده و یا از کارافتادگی دائم (کلی- جزیی) داشته باشند  از این بابت مشمول مفاد این قرارداد و تعهدات ناشی از آن نمی باشند.
تبصره3: چنانچه نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم (کلی- جزیی)ناشی از بیماری باشد ازشمول این قرارداد مستثنی خواهد بود.
سرمایه بیمه پایه حادثه و فوت کارکنان و بازنشستگان در سال 99 برای هر نفر بابت فوت مبلغ 79/700/000 ریال و برای قطع یا از کار افتادگی دائم عضوی از اعضاء بدن حداکثر مبلغ 79/700/000 ریال می باشد.

تعهدات بيمه گر :
بيمه گر متعهد است در صورت وقوع حادثه مشمول بيمه كه منجر به فوت ، نقص عضو يا ازكارافتادگي دائم (كلي- جزيي) بيمه شده گردد، پس از دريافت مدارك مورد لزوم طبق مفاد قرارداد، غرامت مقرر را در وجه بيمه گذار پرداخت تا بر حسب مورد به بيمه شده يا فرد یا افراد مشخص شده توسط وي و درصورت عدم تعيين افراد ذينفع به وراث قانوني (به موجب قانون مدني) بيمه شده تاديه گردد.
تبصره: فرم تعيين افراد استفاده كننده از بيمه فوت که به شرح نمونه در سایت صندوق تعبیه گردیده است بايد توسط بيمه شده تكميل و پس از تاييد امور اداري به طور محرمانه در پرونده استخدامي وي در دستگاه محل خدمت مستخدمان شاغل و بازنشسته نگهداري شود. تغيير در نام استفاده كننده يا تعداد آنها ، همچنين ميزان سهميه استفاده هر يك از آنها در فرم مزبور ، موكول به تقاضاي بيمه شده خواهد بود.
اصل يا تصوير تاييد شده مدارك توسط مراجع ذيصلاح به شرح ذیل، براي پرداخت غرامت فوت يا نقص عضو يا از كارافتادگي دائم (كلي- جزيي) حسب مورد براي بيمه گر ارسال شود:
الف - در صورت فوت:
1 – تصوير صفحات شناسنامه باطل شده متوفي
2- تصویر کارت ملی متوفی
2 – گواهي فوت صادر شده از طرف سازمان ثبت احوال كشور
3 – گواهي پزشك يا پزشكي قانوني مبني بر تعيين علت فوت
4 – گزارش مشروح حادثه فوت كه توسط مراجع ذيصلاح انتظامي يا قضايي تنظيم و نام بيمه شده متوفي در آن قيد شده باشد.
ب – در صورت نقص عضو و از كارافتادگي دائم (كلي-جزيي) ناشي از حادثه:
1- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح مامور به رسيدگي به حادثه تنظيم شده و نام بيمه شده مصدوم در آن قيد شده باشد.
2- گواهي پزشك معالج مبني بر شرح كامل صدمات وارده در اثر حادثه و معالجات انجام شده و احراز نقص عضو يا از كارافتادگي دائم (كلي- جزيي)
تبصره 1: براي هريك از موارد بند الف و ب ارائه گواهي لازم از بيمه گذار مبني بر پرداخت حق بيمه مربوط به آخرين ماه قبل از فوت يا حادثه با اعلام رديف مربوط در ليست ارسالي ضروري است.
 موارد فوت و نقص عضو يا از كارافتادگي دائم (كلي-جزيي )در اثر عوامل زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
1- خودكشي يا اقدام به آن
2- صدمات بدني كه بيمه شده بطور عمدي مسبب آن باشد (خودزني كرده باشد)
3-مستي يا استعمال هرگونه مواد مخدر يا استفاده از داروهاي بدون تجويز پزشك
4- ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه (اعم از مباشرت، مشاركت يا معاونت در آن)
5-فوت بيمه شده بعلت حادثه عمدي از طرف ذينفع ( اعم از مباشرت ، مشاركت يا معاونت در آن) كه در اين صورت از دريافت سهم مربوط به خود محروم خواهد شد.
6- خسارات ناشي از زمين لرزه، آتشفشان، فعل و انفعالات هسته اي مگر اينكه ناشي از كار باشد، سيل و طوفان، جنگ، انفجارات اتمي و هيدروژني و نوتروژني و مانند آن.
7- شورش، اعتصاب، اغتشاش، بلوا كه منجر به فوت يا نقص عضو شود.