سایر دانشگاه ها
همکاران متقاضی به استفاده از امکانات اقامتی و مهمانسرای دانشگاه های سراسر کشور می توانند ضمن هماهنگی دانشگاه مقصد، با مراجعه و یا ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان معرفینامه خود را دریافت نمایند.

سایر دانشگاه ها

دانشگاه نیشابور

دانشگاه سپاهان شهر اصفهان

دانشگاه بجنورد