• معرفی معاون توسعه و مدیریت منابع
معاون توسعه و مدیریت منابعنام و نام خانوادگی: غلامعلی کارگر

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی

پست الکترونیکی: kargar@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۰1