• تشکیلات و تحول سازمانی

گروه تشکیلات و تحول سازمانی:

رییس گروه تشکیلات و تحول سازمانی: نسرین علیپور

شماره تماس : 2162

کارشناس تشکیلات و تحولات سازمانی: هانیه حسینیان 

شماره تماس:2402