• سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتنام و نام خانوادگی: آناهیتا مصطفوی

پست الکترونیکی: anahita.mostafavi@atu.ac.ir

شماره تماس: ۵-۴۴۷۳۷۵۳۳