• اداره پشتیبانی و قراردادها

اداره پشتبانی و قراردادهااداره پشتبانی و قراردادها
حسین رحیمی
رئیس اداره پشتیبانی و قراردادها
محمد صالح آبادویی
کارشناس فناوری اطلاعات