• کارشناسان مرکز

خانم فرحناز نصرت امین جان کارشناسی روانشناسی

کارشناس امور خوابگاههای مرکز مشاوره و بهداشت روان

 


خانم زیبا عزیزی کارشناسی مددکاری اجتماعی

کارشناس دفتر مرکز مشاوره و بهداشت روان

 

خانم وحیده شاهمرادی کارشناسی حقوق

کارشناس پذیرش مرکز مشاوره و بهداشت روان

 

 خانم زهرا اخباری کارشناسی مشاوره

کارشناس پذیرش مرکز مشاوره و بهداشت روان

 


خانم آزاده آزادی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

مددکار اجتماعی مرکز مشاوره و بهداشت روان