• مشاوران مرکز

مشاوران مرکز مشاوره

 

روز

مشاوره

شنبه

خانم فراهانی

8 تا 15

خانم کشاورز

8 تا 12

خانم شاهی

8 تا 15

یکشنبه

آقای دکتر محمدی

8 تا 12

خانم ساسانی نژاد

8 تا 15

خانم سعیدیان

8 تا 15

دوشنبه

خانم امیرپور

8/30 تا 15

خانم رنجبر

8 تا 12

خانم جان محمدی

8 تا 15

سه شنبه

خانم سرافراز / خانم یحیایی

8 تا 15 / 8 تا 12

خانم ساسانی نژاد

8 تا 15

خانم امیرپور / آقای گنجه

8/30 تا 15 / 10 تا 15

چهارشنبه

خانم فراهانی

  8 تا 15

خانم سرافراز

8 تا 15

خانم شاهی

8 تا 15